Záruka a reklamace

V případě reklamace nám prosím pošlete elektronickou poštou popis vady a pokud možno také fotografie reklamované závady. Adresa pro zasílání reklamací je info@nabytek-herion.cz. Fotografie slouží pro rychlejší posouzení žádosti. V e-mailu nezapomentě zaslat číslo Vaší objednávky a návrh řešení vzniklé situace. U dřevěného nábytku se reklamace ve většině případů řeší výměnou poškozeného dílu. U polstrovaného nábytku je ve většině případů nutné odvézt poškozený díl k výrobci k opravě či výměně. Záruka je na všechno zboží 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak).

· Všeobecná ustanovení 

Tento reklamační řád platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.nabytek-herion.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu www.nabytek-herion.cz je společnost Herion nábytek a.s., Borovského 2000/45, Karviná-Mizerov, 734 01 ,IČ 29056845

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek provozovatele. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

· Vymezení pojmů 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem 
k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. 

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná 
v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. 

I.OBECNÉ PODMÍNKY 

· Povinnost kupujícího 

Kupující, který není spotřebitelem, je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách.Kontaktní informace jsou info@nabytek-herion.cz nebo 773 312 313. Kupující spotřebitel by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Místem pro uplatnění reklamace je Herion nábytek a.s., Borovského 2000/45, Karviná-Mizerov, 734 01.

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby: 

a) e-mailem nebo doporučeným dopisem 
b) doručením na adresu prodejny 
c) osobním doručením do sídla firmy 

· Kupující by měl uvést: 

a) číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v e-mailu 
b) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů 
c) prokázat uzavření kupní smlouvy - zejména prostřednictvím kopie faktury či dodacího listu. 
d) pokud má možnost přiložit fotografie poškození (snažší posouzení bez nutnosti dodání zboží)

· Povinnost prodávajícího 

O reklamaci spotřebitele prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat písemný reklamační protokol, a to ihned po obdržení reklamace, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany při či po uplatnění reklamace nedohodnou jinak. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající neprodleně kupujícího, a to buď formou SMS nebo e-mailem. 

II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

· UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ 

Všeobecná ustanovení 

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. 

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud si kupující zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy spotřebitel převezme zboží od přepravce. 
Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. Kupující spotřebitel by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Spotřebiteli ale neučinění těchto kroků nijak nekrátí jeho práva.
· Záruční podmínky 

1) Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. 

2) Zákazník doručí reklamované zboží na adresu prodejny a nebo je možné po dohodě vyzvednout reklamované zboží u zákazníka vozidly Herion Nábytek. V případě oprávněné reklamace hradí skutečně vynaložené náklady na dopravu prodávající. Kupující spotřebitel hradí náklady na dopravu, jakož i jakékoliv jiné náklady nutné k uplatnění reklamace, pouze v případě zjevně neoprávněné reklamace – v opačném případě má nárok na náhradu těchto nákladu od prodávajícího. 

3) Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu vyzve zákazníka k odběru zboží a nebo po předchozí dohodě přiveze zboží na adresu zákazníka. Zákazník se také může dotázat na aktuální stav reklamace buď telefonicky nebo e-mailem. 

4) Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech vzniku škod: